อำเภอสอง

อำเภอสอง  จังหวัดแพร่

 

  

[ ดูแผนที่อำเภอ คลิกที่นี่ ]

 คำขวัญจังหวัด  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลื่องแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม
 คำขวัญอำเภอ  แก่งเสือเต้น อ่างแม่สอง สักทองหัตถศิลป์สืบสาน นางสิบสองเพื่อนแพงแหล่งตำนาน เมืองอุทยานลิลิตพระลอ
 ที่อยู่ที่ว่าการอำเภอ  ที่ทำการปกครองอำเภอสอง ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่
 หมายเลขโทรศัพท์  0-5464-2635, 0-5459-1763
 หมายเลขโทรสาร  0-5464-2635
 เว็บไซต์อำเภอ     –
 ข้อมูลทั่วไป
1.ประวัติความเป็นมา                       ประวัติความเป็นมาของอำเภอสอง จังหวัดแพร่
พงศาวดารโยนก กล่าวถึง เมืองสองว่า จุลศักราช 914 ปีชวด จัตวาศก เดือน 9 ขึ้น 10 ค่ำ เจ้าฟ้าเมืองนายกับเจ้าฟ้าเชียงทอง สองพี่น้อง ได้ยกรี้พลมาตีเมืองต่างๆ ในอาณาจักร  ลานนาไทย ได้เมืองเชียงราย เชียงแสน    เมืองลอ พะเยา ลุถึงเดือน 11 ขึ้น 2 ค่ำ ปีเดียวกัน ยกทัพจากเมืองพะเยา ระยะทางแปดพันวาไปแรมยางดุมสะเอียบ จากยางดุมสะเอียบไปแรมป่าเลาระยะทางสองพันวายกจากป่าเลาไปแรมเมืองสองระยะทางหมื่นวายกจาก เมืองสองไปแรมป่าเสี้ยว ยกจาก  ป่าเสี้ยวไปแรมเมืองแพร่ ฯลฯ
พงศาวดารเมืองน่าน กล่าวถึงเมืองสองว่า จุลศักราช 889 ตรงกับ       พ.ศ.2070  พญาน่าน ตนชื่น อุ่นเฮือน ได้ยกไพร่พลทหารลงมาตีเมืองเทิง เมืองสอง ได้ชัยชนะจึงกวาดต้อนผู้คนไปเป็นจำนวนมาก จุลศักราช 893  ตรงกับ พ.ศ.2074 พญาแพร่ได้รวบรวมไพร่พลยกขึ้นไปตีเมืองคืนจาก   พญาน่าน แต่ไม่สามารถตีหักเอาเมืองน่านได้จึงยกทัพกลับแต่เจ้าเมืองแพร่ได้แต่งตั้งตัวแทน  ให้ไปปกครองเมืองสองสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน กล่าวกันว่าเดิมบ้านเจ้าเมืองสองตั้งที่บ้านหนุน ต่อมาภายหลังได้ย้ายไปตั้งที่บ้านกลาง
การปกครองในอดีต
…… ผู้ปกครองอำเภอสอง จัดเป็นกลุ่มขุนนางนอกเวียง หมายถึงกลุ่มขุนนาง ผู้ดูแลภารกิจในท้องที่ต่างๆ ภายในเขตเมืองแพร่โดยปฏิบัติงานตามที่       เค้าสนามกำหนด ได้แก่ กลุ่มเจ้าเมืองขึ้น คำว่าเมืองขึ้นภาษาเค้าสนาม   เรียกว่า ลูกเมือง ซึ่งเมืองแพร่มีเมืองขึ้นเพียงเมืองเดียวคือ เมืองสอง ผู้ที่เป็นเจ้าเมืองสองจะได้รับตำแหน่ง พระเมืองสอง ซึ่งเจ้าเมืองสององค์สุดท้ายชื่อ พระทุติยรัฐบุรินทร์ (เจ้าน้อยมหาเทพ) ……
พ.ศ. 2434 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองส่วนภูมิภาค โดยจัดให้มีการปกครองแบบ เทศาภิบาล แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  มณฑล  จังหวัด  อำเภอ  ตำบล และหมู่บ้าน  เทศาภิบาลมณฑลมีข้าหลวงเทศาภิบาลเป็นผู้สำเร็จราชการมณฑล เมืองแพร่ขึ้นกับมณฑลลาวเฉียง  ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นมณฑลพายัพ  ที่ว่าการมณฑลอยู่ที่เมืองเชียงใหม่
พ.ศ. 2440 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้จัดการปกครอง หัวเมืองฝ่ายเหนือแบบมณฑลเทศาภิบาล เมืองสองจึงถูกลดฐานะลงเป็นอำเภอ เรียกว่า อำเภอยมเหนือ
พระราชบัญญัติการปกครองมณฑลพายัพในปี พ.ศ.๒๔๔๒ ได้แบ่ง  เมืองแพร่ออกเป็นสองเขตการปกครองเรียกว่า แขวง คือ แขวงเมืองแพร่ และ แขวงแม่ยมเหนือ โดยมีข้าราชการคนไทยขึ้นมาเป็นผู้ปกครองเรียกว่า นายแขวง แล้วนำบ้านหลายๆบ้านรวมกันเรียกว่า แคว่น หรือ แคว้น           ผู้ปกครองเรียกว่า นายแคว่น หรือ นายแคว้น มีตำแหน่งเป็น พระยา      ตามชื่อแคว้นเช่น พระยาป่าแดงหลวง, พระยาถิ่นหลวง, พระยาไชยยามาตร์ เป็นต้น ส่วนบ้านแต่ละบ้านเรียกใหม่ว่า หลัก ผู้ปกครองเรียกว่า นายหลัก หรือ แก่บ้าน มีตำแหน่งเป็น ท้าว เหมือนเดิม
ปี พ.ศ. 2449 ทางราชการได้เปลี่ยนชื่อจาก อำเภอยมเหนือ              เป็นอำเภอสอง ตามความนิยมของชาวบ้านใกล้ไกล
ปี พ.ศ. 2470 ทางราชการได้เปลี่ยนชื่อจาก อำเภอสอง                      เป็นอำเภอบ้านกลาง แต่ไม่มีใครเรียกและไม่เป็นที่รู้จัก
ปี พ.ศ.2480 ทางราชการจึงได้เปลี่ยนชื่อกลับไปใช้ชื่อตามเมืองโบราณ คือ เมืองสอง ดังนั้นจึงเปลี่ยนจากอำเภอบ้านกลางเป็นอำเภอสอง มาจนถึงปัจจุบัน
2.เนื้อที่/พื้นที่ 1,590 ตร.กม.
3.สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป มี 3 ฤดู ฤดูร้อน (กุมภาพันธ์-พฤษภาคม) ฤดูฝน (มิถุนายน – กันยายน) ฤดูหนาว (ตุลาคม-มกราคม) อุณหภูมิสูงสุด ประมาณ 40.5 องศา ต่ำสุด 12.5 องศา เฉลี่ย 25.6 องศา

 ข้อมูลการปกครอง
1.ตำบล…….8…. แห่ง 3.เทศบาล..2…..แห่ง
2.หมู่บ้าน….85…. แห่ง 4.อบต……..… แห่ง

 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
1.อาชีพหลัก ได้แก่ ทำการเกษตร (ปลูกข้าวนาปี ข้าวโพด มะขามหวาน มะม่วง  ถั่วเหลือง ลำไย ถั่วลิสง ถั่วเขียว อ้อย)
เลี้ยงสัตว์ คือ ไก่ สุกร โค กระบือ ม้า ห่าน ช้าง
2.อาชีพเสริม ได้แก่ ธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดย่อม คือ สุรากลั่นชุมชน ผลิตสุราแช่ ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ ทอผ้าพื้นเมือง ขนม แหนม ปลาร้าอบ น้ำพริก
3.จำนวนธนาคาร
มี 2 แห่ง ได้แก่
ธนาคารออมสิน  โทร. 0-5459-1626
ธนาคาร ธกส.     โทร. 0-5464-2671
4.จำนวนห้างสรรพสินค้า มี – แห่ง
 ด้านสังคม
1.โรงเรียนมัธยม ได้แก่ ร.ร.สองพิทยาคม  โทร. 0-5459-1709
ร.ร.เวียงเทพวิทยา  โทร. 0-5458-6194
2.มหาวิทยาลัย ได้แก่  –  วิทยาลัยการอาชีพสอง  โทร 0-5459-1038

 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของอำเภอ
ทรัพยากรดิน เหมาะสำหรับการเพาะปลูก
ทรัพยากรน้ำ  มีพื้นที่ลำห้วย  หนอง คลอง บึง รวมประมาณ 12,000 ไร่
แม่น้ำยม  ลำน้ำแม่สอง
ทรัพยากรป่าไม้  มีพื้นที่ป่าไม้จำนวน 760,500 ไร่
 ด้านประชากร
1.จำนวนประชากรทั้งสิ้น รวม 51,614  คน
2.จำนวนประชากรชาย รวม 25,411  คน
3.จำนวนประชากรหญิง รวม 26,203 คน
4.ความหนาแน่นของประชากร 176 คน/ตร.กม.
 ด้านการคมนาคม
1.ทางบก – รถยนต์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  103,1120,1154
– สถานีขนส่ง หมายเลขโทรศัพท์  
– สถานีรถไฟ  หมายเลขโทรศัพท์  
2.ทางน้ำ – ท่าเรือขนส่งโดยสาร  หมายเลขโทรศัพท์  
– ท่าแพขนานยนต์        หมายเลขโทรศัพท์  
3.ทางอากาศ – ท่าอากาศยาน             หมายเลขโทรศัพท์  

 ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม
1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าวนาปี  ข้าวโพด  ถั่วเขียว ถั่วลิสง  ถั่วเหลือง  อ้อยโรงงาน มะขามหวาน มะม่วง  ลำไย  ยาสูบ  ฝ้าย
2.ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่
(แม่น้ำ/บึง/คลอง)
แม่น้ำยม  ลำน้ำแม่สอง  ลำห้วยแม่ใส  ลำน้ำแม่เต้น  ลำน้ำแม่สะกึ๋น ฝายห้วยจันทร์ ลำน้ำแม่ปุ๊ ลำน้ำห้วยกาหลง  ลำน้ำห้วยเคียน ลำห้วยแม่แรม ฝายแม่ยม ฝายน้ำล้นทุ่งไผ่ อ่างเก็บน้ำห้วยเป๊าะ อ่างเก็บน้ำห้วยรัง
3.โรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญได้แก่
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s